Služby

Manažér kybernetickej bezpečnosti

Externý manažér kybernetickej bezpečnosti

Úlohou manažéra kybernetickej bezpečnosti je predovšetkým riadenie informačnej a kybernetickej bezpečnosti v organizácii a zabezpečenie aplikácie bezpečnostných opatrení v systéme riadenia kybernetickej bezpečnosti. V závislosti od veľkosti organizácie môže byť rozsah úloh manažéra kybernetickej bezpečnosti širší, zahŕňajúci oblasti definované zákonom č. 69/2018 Z.z. a súvisiacimi vyhláškami.

Manažéri v oblasti kybernetickej bezpečnosti sa venujú efektívnemu riešeniu kybernetických bezpečnostných incidentov a majú na starosti správne vykonanie všetkých postupov súvisiacich s oznamovaním, odhalovaním, analýzou a následnou reakciou na takéto udalosti. Ich úlohou je zabezpečiť, aby všetky aspekty kybernetických bezpečnostných incidentov boli riadne zvládnuté. Taktiež plnia dôležitú úlohu ako koordinačné a komunikačné rozhranie s Národným bezpečnostným úradom, zabezpečujúc spoľahlivý prenos informácií a účinnú spoluprácu v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Čo získate

Zabezpečením role manažéra kybernetickej bezpečnosti formou externej spolupráce, resp. formou outsourcingu získate na svoju stranu odborníka spĺňajúceho znalostný štandard podľa vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 492/2022 Z.z . Takáto forma spolupráce Vám umožní plne sa venovať riadeniu Vašej organizácie, zatiaľ čo oblasť informačnej a kybernetickej bezpečnosti môžete prenechať odborníkom.

Efektívne riadenie informačnej a kybernetickej bezpečnosti vo vašej organizácii je nielen správnym, ale aj legislatívou vyžadovaným postupom. To zahŕňa riadenie informačných aktív organizácie prostredníctvom systematického hodnotenia obchodných rizík, s cieľom identifikovať a adekvátne riešiť potenciálne hrozby. Pravidelné hodnotenie a kontrola procesov informačnej bezpečnosti sú nevyhnutné pre zabezpečenie súladu so štandardmi a zvýšenie odolnosti organizácie voči kybernetickým hrozbám. Tieto kroky zabezpečujú integritu, dostupnosť a dôvernosť informácií, čím posilňujú celkovú kybernetickú odolnosť vašej organizácie.

Konzultácia zdarma

Vyplňte formulár:

Návrat hore